Oferta pracy dla policjantów. INSTRUKTOR / WYKŁADOWCA. Instytut Nauk Prawnych Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych.

Nazwa oferty

oferta pracy dla policjantów

Nazwa stanowiska

INSTRUKTOR/WYKŁADOWCA

(8 grupa, mnożnik 2,396)

Jednostka organizacyjna

Instytut Nauk Prawnych

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych

Termin składania oferty

do 11.04.2023 r.

Termin przeprowadzenia konkursu

do 31.08.2023 r.

Opis stanowiska

Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa międzynarodowego publicznego, wstęp do prawoznawstwa

Wymagania

– wykształcenie wyższe III stopnia – stopień naukowy doktora nauk prawnych (wykładowca),

– wykształcenie wyższe magisterskie – magister prawa (instruktor),

– kwalifikacje zawodowe aspiranckie (wykładowca),

– kwalifikacje zawodowe oficerskie (instruktor);

– stopień oficera Policji (instruktor),

– staż służby w Policji – min. 5 lat

Dodatkowe wymagania/umiejętności

– ukończone studium pedagogiczne,

– samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność,

– umiejętność współpracy w zespole

Składanie dokumentów

– CV,

oświadczenie o treści: Zostałam(em) zapoznana(y) z informacjami i prawami wynikającymi z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1; dalej: RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zawartych w CV oraz innych przesłanych do WSPol przeze mnie dokumentach w celu przeprowadzenia konkursu otwartego na stanowisko opisane w ogłoszeniu.

 

Dokumenty można przesłać listownie, faksem, pocztą elektroniczną lub dostarczyć osobiście.

Informacje kontaktowe

adres

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Dział Kadr

ul. Piłsudskiego 111

12–100 Szczytno

telefon służbowy

47 733 53 72

fax służbowy

47 733 52 38

e-mail

kadry@wspol.edu.pl

osoba upoważniona do kontaktów

mł. insp. Dariusz Kamassa

radca Działu Kadr

Data dodania oferty

8.03.2023 r.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1; dalej: RODO, jestem świadomy(a), iż:

1) administratorem moich danych osobowych jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie z siedzibą przy
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno;

2) kontakt z inspektorem ochrony danych WSPol: iod.odo.wspol@wspol.edu.pl;

3) moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu otwartego na opisane w ogłoszeniu stanowisko w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4) odbiorcami moich danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firmy, wspierające WSPol w obsłudze informatycznej;

5) moje dane osobowe przetwarzane będą przez okres wskazany w przepisach dotyczących archiwizacji lub wycofania przeze mnie zgody na ich przetwarzanie;

6) mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

7) mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych;

8) podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu;

9) odpowiedź na ofertę w postaci złożenia wymaganych dokumentów jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych;

10) wycofanie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych następuje poprzez złożenie wniosku do Działu Kadr Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

  • Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
  • Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.
  • Niekompletne dokumenty podlegają odrzuceniu

 

Metryczka

Data publikacji : 08.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł. insp. Dariusz Kamassa
Osoba udostępniająca informację:
kom. dr inż. Monika Hejduk DŁiOI
do góry