Załatwianie spraw przez osoby posługujące się językiem migowym

Załatwianie spraw w Akademii Policji w Szczytnie przez osoby doświadczające trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się

W celu zapewnienia osobom uprawnionym możliwości wyboru dogodnej formy kontaktu w Akadamii Policji w Szczytnie udostępniane są następujące środki wspierające komunikowanie się:

 1. poczta elektroniczna: wspol@wspol.edu.pl
 2. faks:  47 733 54 83
 3. platforma ePUAP
 4. strony internetowe: http://www.wspol.edu.pl/
 5. Biuletyn Informacji Publicznej: http://bip.szczytno.wsp.policja.gov.pl/ - wersja tekstowa dostępna po kliknięciu na ikonę znajdującą się w prawym dolnym rogu strony.


Pomoc osoby przybranej

Informujemy, że osoba doświadczająca trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się (osoba uprawniona), może załatwić wszelkie sprawy w Akademii Policji w Szczytnie przy pomocy osoby przybranej – osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną.

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej nie wymaga się od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo – migowy) lub SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r.  Nr 182 poz. 1228).

 

Skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika


Osoba uprawniona w celu załatwienia sprawy w Akademii Policji może skorzystać z pomocy wybranego przez siebie tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika. Nie wyklucza to możliwości skorzystania z innych uprawnień.

 

Tłumacz języka migowego online dostępny jest w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.

https://euslugi.policja.pl/eu/tlumacz-jezyka-migowego/9,Tlumacz-jezyka-migowego-online.html

 

Dostępu do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN

Dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm. oraz Nr 171, poz. 1016).

Rejestr tłumaczy

Obowiązek zgłoszenia

Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać:

 • wysyłając wiadomość  na adres poczty elektronicznej: wspol@wspol.edu.pl,
 • przesyłając informację faksem pod numer 47 733 54 83.

 

W zgłoszeniu należy wskazać:

 1. imię i nazwisko osoby uprawnionej,
 2. imię i nazwisko osoby przybranej (jeżeli została wybrana przez osobę uprawnioną),
 3. rodzaj  i opis sprawy
 4. propozycję terminu wizyty (min. 3 dni robocze od przyjęcia zgłoszenia, z wyjątkiem spraw nagłych),
 5. sposób kontaktu zwrotnego z osobą uprawnioną (zgłaszającą),
 6. preferowaną metodę komunikacji.

Przyjęcie zgłoszenia będzie potwierdzane w dni pracujące do godz. 16.00. Zgłoszenie przesłane w dzień wolny od pracy lub po godzinach pracy Akademii Policji w Szczytnie będą załatwiane i potwierdzane w pierwszy dzień roboczy.


Akademia Policji w Szczytnie, po dokonaniu zgłoszenia,  zapewnia obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Akademii Policji w Szczytnie zawiadomi osobę uprawnioną wraz z uzasadnieniem i wyznaczy możliwy termin realizacji świadczenia lub wskaże na inną formę realizacji uprawnień. 

Metryczka

Data publikacji : 07.09.2015
Data modyfikacji : 03.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Policji w Szczytnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Daniel Bruski
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Nowak Dział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Nowak
do góry