Strona znajduje się w archiwum.

Oferta pracy dla policjantów / ASYSTENT / Dział Dowodzenia

Nazwa oferty

oferta pracy dla policjantów

(dwa stanowiska)

Nazwa stanowiska

ASYSTENT

(5 grupa, mnożnik 1,951)

Jednostka organizacyjna

Dział Dowodzenia

Termin składania oferty

do 6 marca 2020 r.

Opis stanowiska

– organizowanie i realizowanie działań wychowawczych wobec studentów i słuchaczy WSPol,

– realizacja zadań wynikających z obowiązków służby dyżurnej jednostki Policji określonych w przepisach państwowych i resortowych oraz przepisach Komendanta-Rektora,

– kontrola i nadzór nad służbami dyżurnymi w akademikach oraz służbami pełnionymi na biurach przepustek,

– nadzór nad przestrzeganiem przepisów i regulaminów wewnętrznych WSPol przez słuchaczy i studentów,

– kontrola przestrzegania w WSPol przepisów przeciwpożarowych oraz zasad ruchu osób i pojazdów,

– sprawowanie nadzoru nad systemami fizycznego zabezpieczenia obiektów oraz monitoringu wizyjnego,

– wykonywanie czynności nadzorczo-kontrolnych wobec studentów i słuchaczy WSPol

Wymagania

– wykształcenie średnie,

– kwalifikacje zawodowe podstawowe,

– staż służby – co najmniej 5 lat

Dodatkowe wymagania/umiejętności

– znajomość zarządzenia nr 1173 komendanta głównego Policji z 10 listopada 2004 r. z późn. zm. w sprawie organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji,

– znajomość przepisów zarządzenia nr 30 komendanta głównego Policji z 16 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji (zm. zarządzenie nr 44 komendanta głównego Policji z 6 października 2014 r.),

– znajomość przepisów zarządzenia nr 122 komendanta głównego Policji z 25 maja 2012 r. w sprawie ceremoniału policyjnego (zm. zarządzenie nr 8 komendanta głównego Policji z 15 marca 2017 r.),

– znajomość przepisów zarządzenia nr 7 komendanta głównego Policji z 1 marca 2013 r. w sprawie regulaminu musztry w Policji,

– doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

– znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym (preferowany język angielski lub niemiecki),

– umiejętność podejmowania decyzji,

– zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,

– samodzielność, dyspozycyjność,

– umiejętność współpracy w zespole,

– komunikatywność

Składanie dokumentów

– CV,

– oświadczenie o treści: Zostałam(em) zapoznana(y) z informacjami i prawami wynikającymi z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1; dalej: RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zawartych w CV oraz innych przesłanych do WSPol przeze mnie dokumentach w celu przeprowadzenia konkursu otwartego na stanowisko opisane w ogłoszeniu.

 

Dokumenty można przesłać listownie, faksem, pocztą elektroniczną lub dostarczyć osobiście.

Informacje kontaktowe

adres

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Dział Kadr

ul. Piłsudskiego 111

12–100 Szczytno

telefon służbowy

733 53 72

fax służbowy

733 52 38

telefon miejski

(89) 621 53 72

fax miejski

(89) 621 52 38

e-mail

kadry@wspol.edu.pl

osoba upoważniona do kontaktów

podinsp. Dariusz Kamassa

ekspert Działu Kadr

Data dodania oferty

13.02.2020 r.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1; dalej: RODO,
jestem świadomy(a), iż:

1) administratorem moich danych osobowych jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie z siedzibą przy
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno;

2) kontakt z inspektorem ochrony danych WSPol: iod.odo.wspol@wspol.edu.pl;

3) moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu otwartego na opisane w ogłoszeniu stanowisko w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4) odbiorcami moich danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firmy, wspierające WSPol w obsłudze informatycznej;

5) moje dane osobowe przetwarzane będą przez okres wskazany w przepisach dotyczących archiwizacji lub wycofania przeze mnie zgody na ich przetwarzanie;

6) mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

7) mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych;

8) podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu;

9) odpowiedź na ofertę w postaci złożenia wymaganych dokumentów jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych;

10) wycofanie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych następuje poprzez złożenie wniosku do Działu Kadr Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

  • Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
  • Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.
  • Niekompletne dokumenty podlegają odrzuceniu

 

Metryczka

Data publikacji 13.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Dariusz Kamassa
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Monika Hejduk DŁiOI
do góry