Strona znajduje się w archiwum.

Oferta pracy dla osób cywilnych. Inspektor nadzoru inwestorskiego. Sekcja ds. Inwestycji i Remontów.

Nazwa oferty

oferta pracy dla osób cywilnych

Nazwa stanowiska

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Komórka administracji

Sekcja ds. Inwestycji i Remontów

Termin składania oferty

do 29 lutego 2020 r.

Opis stanowiska

 • sprawowanie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności instalacji sanitarnych,
 • pełnienie funkcji koordynatora przy realizacji robót, dla których ustanowiono inspektorów nadzoru różnych specjalności,
 • nadzór nad realizacją robót budowlanych, nad wykonawcami robót oraz współpraca z  instytucjami związanymi z procesem budowlanym,
 • przestrzeganie  zapisów zawartych  w  umowach na wykonanie prac projektowych i  robót budowlanych, terminów, gwarancji, usuwaniu usterek,
 • kompletowanie materiałów do projektowania oraz prowadzenie spraw związanych z realizacją umów na prace projektowe,
 • dokonywanie wszelkich zgłoszeń do właściwych organów administracji architektoniczno-budowlanej,
 • reprezentowanie inwestora w zakresie zapewnienia należytego wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
 • kierowanie robotami budowlanymi w zakresie instalacji sanitarnych wykonywanymi przez  grupy remontowe i konserwatorskie,
 • przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych oraz dokonywanie odbiorów ostatecznych wykonanych robót budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych,
 • przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych obiektów budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych,
 • sporządzanie kosztorysów inwestorskich oraz obliczanie planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych,
 • sporządzanie harmonogramów realizacji planowanych robót budowlanych oraz rozliczeń robót budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych;

Wymagania

 • wykształcenie co najmniej średnie techniczne,
 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacji sanitarnych, w tym do kierowania robotami budowlanymi,
 • posiadanie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 • znajomość przepisów z zakresu Prawa budowlanego,
 • doświadczenie w pracy – minimum 3 lata,
 • przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • umiejętność obsługi programów do kosztorysowania.

Dodatkowe wymagania/umiejętności

 • wykształcenie wyższe inżynierskie,
 • znajomość przepisów z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa zamówień publicznych,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność,
 • samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętność organizacji czasu pracy,
 • terminowość

Składanie dokumentów

– list motywacyjny skierowany do Komendanta-Rektora WSPol;

– curriculum vitae (informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych oraz o publikacjach);

– oświadczenie o treści: Zostałam(em) zapoznana(y) z informacjami i prawami wynikającymi z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1; dalej: RODO.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zawartych w CV oraz innych przesłanych do WSPol przeze mnie dokumentach w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko opisane w ogłoszeniu.

Dokumenty można przesłać listownie, faksem, pocztą elektroniczną lub dostarczyć osobiście

 

Dokumenty można przesłać listownie, faksem, pocztą elektroniczną lub dostarczyć osobiście

Informacje kontaktowe

adres

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Dział Kadr

ul. Piłsudskiego 111

12–100 Szczytno

telefon miejski

(89) 621 55 65

fax miejski

(89) 621 52 38

e-mail

kadry@wspol.edu.pl

osoba upoważniona do kontaktów

Zofia Litarowicz

starszy referent administracyjny

Data dodania oferty

12 grudnia 2020 r.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1; dalej: RODO,
jestem świadomy(a), iż:

1) administratorem moich danych osobowych jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie z siedzibą przy
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno;

2) kontakt z inspektorem ochrony danych WSPol: iod.odo.wspol@wspol.edu.pl;

3) moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na opisane w ogłoszeniu stanowisko w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, zgodnie z kodeksem pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4) odbiorcami moich danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firmy, wspierające WSPol w obsłudze informatycznej;

5) moje dane osobowe przetwarzane będą przez okres wskazany w przepisach dotyczących archiwizacji lub wycofania przeze mnie zgody na ich przetwarzanie;

6) mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

7) mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych;

8) podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu;

9) odpowiedź na ofertę w postaci złożenia wymaganych dokumentów jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych;

10) wycofanie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych następuje poprzez złożenie wniosku do Działu Kadr Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

 • Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 • Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.
 • Niekompletne dokumenty podlegają odrzuceniu

 

Metryczka

Data publikacji 12.12.2019
Data modyfikacji 02.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zofia Litarowicz
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Monika Hejduk DŁiOI
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Monika Hejduk
do góry