STATUS PRAWNY - Status prawny - Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

STATUS PRAWNY

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jest uczelnią służb państwowych nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, posiadającą osobowość prawną. Jest również jednostką organizacyjną Policji w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
Uczelnia prowadzi studia pierwszego stopnia na kierunku „Zarządzanie", pierwszego i drugiego stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne" i „Kryminologia", a także „Informatyka” o specjalności informatyka w bezpieczeństwie na studiach pierwszego stopnia (inżynierskich) oraz studia podyplomowe. Może także prowadzić kursy dokształcające. 
WSPol realizuje również szkolenia i doskonalenie zawodowe dla funkcjonariuszy Policji oraz innych służb nadzorowanych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, a także innych podmiotów realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Poza działalnością dydaktyczną uczelnia stale rozwija działalność naukowo-badawczą przede wszystkim w zakresie dyscyplin związanych ze zwalczaniem przestępczości.

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie oraz uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.
W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie przeprowadza się także postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.
 

Metryczka

Data publikacji : 19.03.2007
Data modyfikacji : 06.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Arleta Stefanowicz
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Nowak Rektorat
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Nowak
do góry