Informacja dotycząca sposobu składania petycji do Akademii Policji w Szczytnie

Informacja dotycząca sposobu składania petycji w Akademii Policji w Szczytnie

 

Zasady składania i tryb rozpatrywania petycji

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 870) wypełnia obowiązek ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji, o którym mówi art. 63 Konstytucji RP.

Zgodnie z nim każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi do władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zadaniach i kompetencji adresata petycji.

 

Podmioty uprawnione do składania petycji

Petycja może być składana przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną „podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Petycję można złożyć w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję oraz podmiotu trzeciego, za jego pisemną zgodą.

 

Formy składania petycji

Petycje można: 

 1. przesłać listownie, na adres: Akademii Policji w Szczytnie:
  12-100  Szczytno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111;
 2. przesłać faksem, na numer: 47 733 5675;
 3. przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej: ePUAP lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rektor@apol.edu.pl.
 4. doręczyć osobiście do:
 • Kancelarii Ogólnej Akademii Policji w Szczytnie znajdującej się na parterze budynku nr 1 w Szczytnie przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 111, codziennie w godzinach od 9:00 do 15:00.

 

Ważne! Petycji nie można złożyć telefonicznie.

 

Jakie informacje musi zawierać petycja?

Petycja powinna zawierać:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu
  do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 • wskazanie adresata petycji,
 • określenie przedmiotu petycji (w petycji, w miarę możliwości, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa. Jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć właściwości Wyższej Szkoły Policji, sprawa zostanie przesłana do organu właściwego.)

 

Ważne! Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Petycja musi być podpisana!

 • Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
 • Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

 

Rozpatrywanie petycji

 • Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Adresat ma obowiązek poinformować autora petycji – listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem.
 • Jeżeli petycja nie spełnia wymogów, określonych w ustawie pozostawia się ją bez rozpatrzenia.
 • Jeśli petycja została złożona w sprawie dotyczącej petycji już rozpatrzonej przez danego adresata, a w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody, adresat może pozostawić tę petycję bez rozpatrzenia. Musi o tym niezwłocznie poinformować wnoszącego petycję.

 

INFORMACJA dla osób, które chcą złożyć petycję przy pomocy tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM), Systemu Jęzkowo-Migowego (SJM) lub Sposobu Komunikowania się Osób Głuchoniewidomych (SKOGN)

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2012 r., poz. 986): osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (czyli osoba uprawniona w rozumieniu ww. ustawy) jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. 

INFORMACJA o przepisach, na podstawie których załatwiane są petycje w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

1.   przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195);

Metryczka

Data publikacji : 04.09.2015
Data modyfikacji : 14.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Policji w Szczytnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kamiński
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Nowak Dział Komunikacji Społecznej Akademii Policji w Szczytnie
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Nowak
do góry