Strona znajduje się w archiwum.

Oferta pracy dla osób cywilnych. Radca prawny (pełny wymiar czasu pracy). Zespół do spraw Prawnych.

Nazwa oferty

oferta pracy dla osób cywilnych

Nazwa stanowiska

radca prawny (pełny wymiar czasu pracy)

Jednostka organizacyjna/komórka organizacyjna

Zespół do spraw Prawnych

Termin składania oferty

do dnia 29 marca 2021 r.

Opis stanowiska

– wykonywanie pomocy prawnej na rzecz kierownictwa Uczelni przez wydawanie opinii prawnych i prowadzenie doradztwa prawnego,

– pełnienie zastępstwa prawnego komendanta-rektora przed sądami powszechnymi i innymi organami orzekającymi w zakresie posiadanych pełnomocnictw,

– prowadzenie analizy orzecznictwa Sądu Najwyższego i NSA w sprawach związanych z realizacją zadań Uczelni,

– udzielanie porad, wyjaśnień i konsultacji w związku z realizacją zadań Uczelni,

– uzgadnianie i opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów aktów prawnych oraz opiniowanie umów, z którymi wiążą się zobowiązania lub prawa majątkowe Uczelni,

– sporządzanie projektów wewnętrznych aktów prawnych,

– inicjowanie i dokonywanie oceny skuteczności funkcjonowania prawa oraz opracowywanie informacji i wniosków wynikających z tych ocen na potrzeby komendanta-rektora,

– inicjowanie zmian oraz dokonywanie oceny prawnej wniosków i postulatów zgłaszanych przez kierowników jednostek organizacyjnych i komórek administracji w zakresie zmiany, uchylenia lub wydania nowych przepisów wewnętrznych komendanta-rektora oraz kolegialnych organów Uczelni,

– badanie zasadności prawnej zgłaszanych roszczeń odszkodowawczych i przedstawianie wniosków co do sposobu ich załatwiania,

– ocena prawidłowości dokonywanych w Uczelni czynności prawnych,

–  opiniowanie uchwał i uczestniczenie w posiedzeniach organów kolegialnych Uczelni.

Wymagania

– wpis na listę radców prawnych

Dodatkowe wymagania/umiejętności

– doświadczenie w zakresie wykonywania pomocy prawnej dotyczącej w szczególności zamówień publicznych, funduszy pomocowych, projektów badawczych, szkolnictwa wyższego, prawa policyjnego,

– samodzielność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole.

Składanie dokumentów

– list motywacyjny skierowany do Komendanta-Rektora WSPol;

– curriculum vitae;

– oświadczenie o treści: Zostałam(em) zapoznana(y) z informacjami i prawami wynikającymi z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1; dalej: RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zawartych w CV oraz innych przesłanych do WSPol przeze mnie dokumentach w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko opisane w ogłoszeniu.

- zaświadczenie o wpisie na listę radców prawnych.

Dokumenty można przesłać listownie, faksem, pocztą elektroniczną lub dostarczyć osobiście

Informacje kontaktowe

adres

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Dział Kadr

ul. Piłsudskiego 111

12–100 Szczytno

telefon służbowy

47 733 57 26

fax służbowy

47 733 52 38

e-mail

kadry@wspol.edu.pl

osoba upoważniona do kontaktów

starszy specjalista Działu Kadr

Anna Mikołajewska

Data dodania oferty

 08.03.2021 r.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1; dalej: RODO,
jestem świadomy(a), iż:

1) administratorem moich danych osobowych jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie z siedzibą przy
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno;

2) kontakt z inspektorem ochrony danych WSPol: iod.odo.wspol@wspol.edu.pl;

3) moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na opisane w ogłoszeniu stanowisko w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, zgodnie z kodeksem pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4) odbiorcami moich danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firmy, wspierające WSPol w obsłudze informatycznej;

5) moje dane osobowe przetwarzane będą przez okres wskazany w przepisach dotyczących archiwizacji lub wycofania przeze mnie zgody na ich przetwarzanie;

6) mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

7) mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych;

8) podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu;

9) odpowiedź na ofertę w postaci złożenia wymaganych dokumentów jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych;

10) wycofanie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych następuje poprzez złożenie wniosku do Działu Kadr Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

  • Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
  • Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.
  • Niekompletne dokumenty podlegają odrzuceniu

 

Metryczka

Data publikacji : 08.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Mikołajewska
Osoba udostępniająca informację:
kom. dr inż. Monika Hejduk DŁiOI
do góry