Strona znajduje się w archiwum.

Oferta pracy dla osób cywilnych. Starszy referent administracyjny – 0,5 etatu. Zespół do spraw Integracji Europejskiej i Kontaktów Międzynarodowych

Nazwa oferty

oferta pracy dla osób cywilnych

Nazwa stanowiska

starszy referent administracyjny – 0,5 etatu

Komórka administracji

Zespół do spraw Integracji Europejskiej

i Kontaktów Międzynarodowych

Termin składania oferty

31.03.2021 r.

Opis stanowiska

– wykonywanie zadań związanych z realizacją przez Uczelnię Programu Erasmus+,

– współpraca z Narodową Agencją Programu Erasmus+ oraz uczelniami zrzeszonymi w konsorcjum KONSMUND w celu prawidłowej realizacji działań projektowych,

– rozwijanie kontaktów z zagranicznymi uczelniami oraz instytucjami i promocja Programu Erasmus+,

– podejmowanie działań służących pozyskaniu przez Uczelnię funduszy pomocowych i koordynacja przedsięwzięć finansowanych z tych funduszy,

– opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych z zakresu integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej

Wymagania

– wykształcenie wyższe magisterskie,

– udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+

Dodatkowe wymagania/umiejętności

– doświadczenie w realizacji i rozliczaniu programów finansowanych ze środków UE i innych,

– doświadczenie w prowadzeniu współpracy międzynarodowej,

– doświadczenie w opracowywaniu aktów prawnych,

– umiejętność pracy w zespole,

– kreatywność, dyspozycyjność,

– komunikatywność, rzetelność

Składanie dokumentów

– list motywacyjny skierowany do Komendanta-Rektora WSPol;

  • curriculum vitae

– oświadczenie o treści: Zostałam(em) zapoznana(y) z informacjami i prawami wynikającymi z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1; dalej: RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zawartych w CV oraz innych przesłanych do WSPol przeze mnie dokumentach w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko opisane w ogłoszeniu.

Dokumenty można przesłać listownie, faksem, pocztą elektroniczną lub dostarczyć osobiście

Informacje kontaktowe

adres

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Dział Kadr

ul. Piłsudskiego 111

12–100 Szczytno

telefon miejski

47 733 57 26

fax miejski

47 733 52 38

e-mail

kadry@wspol.edu.pl

osoba upoważniona do kontaktów

starszy specjalista Działu Kadr

Anna Mikołajewska

Data dodania oferty

         11.02.2021 r.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1; dalej: RODO,
jestem świadomy(a), iż:

1) administratorem moich danych osobowych jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie z siedzibą przy
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno;

2) kontakt z inspektorem ochrony danych WSPol: iod.odo.wspol@wspol.edu.pl;

3) moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na opisane w ogłoszeniu stanowisko w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, zgodnie z kodeksem pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4) odbiorcami moich danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firmy, wspierające WSPol w obsłudze informatycznej;

5) moje dane osobowe przetwarzane będą przez okres wskazany w przepisach dotyczących archiwizacji lub wycofania przeze mnie zgody na ich przetwarzanie;

6) mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

7) mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych;

8) podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu;

9) odpowiedź na ofertę w postaci złożenia wymaganych dokumentów jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych;

10) wycofanie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych następuje poprzez złożenie wniosku do Działu Kadr Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

  • Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
  • Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.
  • Niekompletne dokumenty podlegają odrzuceniu

 

Metryczka

Data publikacji : 11.02.2021
Data modyfikacji : 19.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Mikołajewska
Osoba udostępniająca informację:
kom. dr inż. Monika Hejduk DŁiOI
Osoba modyfikująca informację:
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
do góry