Strona znajduje się w archiwum.

Oferta pracy dla policjantów / ASYSTENT / Sekcja Zaopatrzenia i Transportu

Nazwa oferty

oferta pracy dla policjantów

Nazwa stanowiska

ASYSTENT

(5 grupa, mnożnik 1,951)

Jednostka organizacyjna

Sekcja Zaopatrzenia i Transportu

Termin składania oferty

do 17 marca 2020 r.

Opis stanowiska

– zabezpieczenie właściwego funkcjonowania magazynów: strzelnicy, uzbrojenia i techniki specjalnej, sprzętu szkoleniowo-biurowego,

– gospodarowanie amunicją zgodnie z obowiązującymi przepisami,

– przyjmowanie i wydawanie sprzętu i materiałów na podstawie dokumentów przychodowo-rozchodowych,

– prowadzenie ewidencji sprzętu uzbrojenia w naprawie,

– prowadzenie ewidencji broni i amunicji pozostawionej do depozytu WSPol,

– dokonywanie przystrzeleń broni po naprawie,

– przeglądanie i konserwacja materiałów i sprzętu znajdujących się w magazynach,

– dbanie o stan techniczny sprzętu w magazynach

Wymagania

– wykształcenie średnie,

– kwalifikacje zawodowe podstawowe,

– staż służby – co najmniej 5 lat

Dodatkowe wymagania/umiejętności

– znajomość przepisów prawa związanych z gospodarką uzbrojeniem i  sprzętem techniczno-bojowym w Policji,

– doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

– umiejętność podejmowania decyzji,

–zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,

– samodzielność, dyspozycyjność,

– umiejętność współpracy w zespole,

– komunikatywność

Składanie dokumentów

– CV,

– oświadczenie o treści: Zostałam(em) zapoznana(y) z informacjami i prawami wynikającymi z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1; dalej: RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zawartych w CV oraz innych przesłanych do WSPol przeze mnie dokumentach w celu przeprowadzenia konkursu otwartego na stanowisko opisane w ogłoszeniu.

 

Dokumenty można przesłać listownie, faksem, pocztą elektroniczną lub dostarczyć osobiście.

Informacje kontaktowe

adres

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Dział Kadr

ul. Piłsudskiego 111

12–100 Szczytno

telefon służbowy

733 53 72

fax służbowy

733 52 38

telefon miejski

(89) 621 53 72

fax miejski

(89) 621 52 38

e-mail

kadry@wspol.edu.pl

osoba upoważniona do kontaktów

podinsp. Dariusz Kamassa

ekspert Działu Kadr

Data dodania oferty

26.02.2020 r.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1; dalej: RODO,
jestem świadomy(a), iż:

1) administratorem moich danych osobowych jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie z siedzibą przy
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno;

2) kontakt z inspektorem ochrony danych WSPol: iod.odo.wspol@wspol.edu.pl;

3) moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu otwartego na opisane w ogłoszeniu stanowisko w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4) odbiorcami moich danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firmy, wspierające WSPol w obsłudze informatycznej;

5) moje dane osobowe przetwarzane będą przez okres wskazany w przepisach dotyczących archiwizacji lub wycofania przeze mnie zgody na ich przetwarzanie;

6) mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

7) mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych;

8) podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu;

9) odpowiedź na ofertę w postaci złożenia wymaganych dokumentów jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych;

10) wycofanie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych następuje poprzez złożenie wniosku do Działu Kadr Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

  • Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
  • Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.
  • Niekompletne dokumenty podlegają odrzuceniu

 

Metryczka

Data publikacji 26.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Dariusz Kamassa
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Monika Hejduk DŁiOI
do góry