Strona znajduje się w archiwum.

Oferta pracy dla policjantów. ASYSTENT/INSTRUKTOR. Zakład Badań nad Przestępczością i Terroryzmem.

Nazwa oferty

oferta pracy dla policjantów

Nazwa stanowiska

ASYSTENT/INSTRUKTOR

(5 grupa, mnożnik 1,951/8 grupa, mnożnik 2,191)

Jednostka organizacyjna

Zakład Badań nad Przestępczością i Terroryzmem

Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie

Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych

Termin składania oferty

do 20 stycznia 2020 r.

Termin przeprowadzenia konkursu

do 30 kwietnia 2020 r.

Opis stanowiska

Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu taktyki zwalczania przestępczości gospodarczej i zorganizowanej

Wymagania

– wykształcenie wyższe magisterskie,

– kwalifikacje zawodowe podstawowe (asystent),

– kwalifikacje zawodowe wyższe (instruktor),

– staż służby w Policji minimum 5 lat,

– wiedza i doświadczenie zawodowe związane z realizacją czynności zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej i zorganizowanej,

– wiedza i doświadczenie zawodowe związane z realizacją czynności operacyjno-rozpoznawczych

Dodatkowe wymagania/umiejętności

– ukończony kurs specjalistyczny operacyjno-rozpoznawczy w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej,

– ukończony kurs specjalistyczny w zakresie współpracy z osobowymi źródłami informacji,

– doświadczenie w zwalczaniu przestępczości m.in. ekonomicznej o charakterze podatkowym na szkodę Skarbu Państwa,

– doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu przestępczości akcyzowej, obrotu gospodarczego, zamówień publicznych, ochrony środowiska,

– doświadczenie we współpracy z instytucjami, takimi jak Izba Celna, Urząd Kontroli Skarbowej, Państwowa Inspekcja Handlowa, Straż Graniczna,

– wykształcenie w zakresie pedagogicznym (przeszkolenie),

– znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym,

– zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,

– umiejętność pracy w zespole,

– samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność wynikająca z konieczności pełnienia służby w Szczytnie

Składanie dokumentów

– CV,

– oświadczenie o treści: Zostałam(em) zapoznana(y) z informacjami i prawami wynikającymi z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1; dalej: RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zawartych w CV oraz innych przesłanych do WSPol przeze mnie dokumentach w celu przeprowadzenia konkursu otwartego na stanowisko opisane w ogłoszeniu.

 

Dokumenty można przesłać listownie, faksem, pocztą elektroniczną lub dostarczyć osobiście

Informacje kontaktowe

adres

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Dział Kadr

ul. Piłsudskiego 111

12–100 Szczytno

telefon służbowy

733 53 72

fax służbowy

733 52 38

telefon miejski

(89) 621 53 72

fax miejski

(89) 621 52 38

e-mail

kadry@wspol.edu.pl

osoba upoważniona do kontaktów

podinsp. Dariusz Kamassa

ekspert Działu Kadr

Data dodania oferty

19.12.2019 r.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1; dalej: RODO,
jestem świadomy(a), iż:

1) administratorem moich danych osobowych jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie z siedzibą przy
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno;

2) kontakt z inspektorem ochrony danych WSPol: iod.odo.wspol@wspol.edu.pl;

3) moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu otwartego na opisane w ogłoszeniu stanowisko w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4) odbiorcami moich danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firmy, wspierające WSPol w obsłudze informatycznej;

5) moje dane osobowe przetwarzane będą przez okres wskazany w przepisach dotyczących archiwizacji lub wycofania przeze mnie zgody na ich przetwarzanie;

6) mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

7) mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych;

8) podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu;

9) odpowiedź na ofertę w postaci złożenia wymaganych dokumentów jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych;

10) wycofanie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych następuje poprzez złożenie wniosku do Działu Kadr Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

  • Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
  • Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.
  • Niekompletne dokumenty podlegają odrzuceniu

 

Metryczka

Data publikacji 19.12.2019
Data modyfikacji 02.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Dariusz Kamassa
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Monika Hejduk DŁiOI
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Monika Hejduk
do góry