Ochrona danych osobowych

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Systemie Monitoringu Wizyjnego

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1); dalej „RODO” informujemy, że:

1) System Monitoringu Wizyjnego prowadzony/administratorem danych jest przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie  z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych WSPol – iod.odo.wspol@wspol.edu.pl

  • do IOD w WSPol należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez WSPol,

3) Państwa dane osobowe w Systemie Monitoringu Wizyjnego przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na terenie WSPol oraz ochrony mienia i terenu należącego do WSPol,

4) dane osobowe w Systemie Monitoringu Wizyjnego są przetwarzane ponieważ WSPol ma w tym prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust 1 lit f RODO,

5) odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w Systemie Monitoringu Wizyjnego  mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa,

6) System Monitoringu Wizyjnego przechowuje dane osobowe (nagrania) przez okres 21 dni, 

7) mają Państwo prawo żądać od administratora: dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczącego jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją,

8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Metryczka

Data publikacji : 15.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Nowak Rektorat Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
do góry