Ochrona danych osobowych

Ogólna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie  z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno

 

2. Inspektor ochrony danych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie:

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) WSPol jest Łukasz Stępień. Można się z nim kontaktować:

e-mailem odo.wspol@wspol.edu.pl

listownie – adres do korespondencji: 
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie Łukasz Stępień, Inspektor Ochrony Danych
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

Do IOD w WSPol należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez WSPol.

 

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania

W WSPol dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza się ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, RODO w celach związanych z realizacją obowiązków prawnych wynikających z działalności WSPol.

 

4. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych zgodnie z przepisami prawa oraz na podstawie zawartych umów.

 

5. Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili zrealizowania celu, w którym zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez czas określony w tych przepisach lub przepisach prawa na podstawie, których przetwarzane były Państwa Dane osobowe.

 

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z RODO (na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Metryczka

Data publikacji : 15.01.2020
Data modyfikacji : 15.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Nowak Rektorat Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Nowak
do góry