Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry w jednostkach organizacyjnych i komórkach administracji WSPol

 

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I NAUK PRAWNYCH (DZIEKAN)

Dziennik korespondencyjny

Książka nadzoru służbowego

Książka odpraw i narad

Książka ewidencji wydanych decyzji przez Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych

Książka doręczeń przesyłek

 

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I NAUK PRAWNYCH (RADA WYDZIAŁU)

Dziennik uchwał Rady Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych

Rejestr wniosków do Rady WBW o wszczęcie przewodu doktorskiego

Rejestr umów za przeprowadzenie przewodów doktorskich

Rejestr wniosków o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia pracownikowi WSPol za promotorstwo/recenzję w przewodzie doktorskim na WBW

 

INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA I NAUK PRAWNYCH

Dziennik Korespondencyjny

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

Ewidencja wyjść

Książka nadzoru służbowego

Książka odpraw i narad służbowych

Książka ewidencji i rozliczania ponadnormatywnego czasu pracy

Rejestr zastępstw policjantów przebywających na zwolnieniach lekarskich

 

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA I NAUK PRAWNYCH

Dziennik Korespondencyjny

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

Ewidencja wyjść w godzinach służbowych

Książka nadzoru służbowego

Książka odpraw i narad służbowych

Książka ewidencji i rozliczania ponadnormatywnego czasu pracy

 

DZIEKANAT WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA I NAUK PRAWNYCH

Dziennik korespondencyjny

Książka odpraw i narad służbowych

Książka nadzoru służbowego

Rejestr wniosków i podań (studenci)

Rejestr zaświadczeń (studenci)

Książka doręczeń przesyłek miejscowych i zamiejscowych

Ewidencja wyjść w godzinach służbowych

 

INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU

Dziennik korespondencyjny

Książka doręczeń

Książka odpraw i narad  służbowych

Ewidencja wyjść w godzinach służbowych

Wykaz nadgodzin

Rejestr zastępstw policjantów przebywających na zwolnieniach lekarskich

Ewidencja wyjść w godzinach służbowych oraz realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Książka nadzoru służbowego

Rejestr umów o dzieło, umów zlecenia,

Dziennik korespondencyjny projekt:  „Opracowanie i stworzenie systemu zarządzania informacją na potrzeby   Centrum ds. Uprowadzeń”,  Nr OROB000303001.

Dziennik korespondencyjny projekt: „ System informacyjno – analityczny wspomagający zarządzanie ryzykiem podczas planowania i realizacji działań Policji ”, NR DOB-BIO7/02/01/2015.

Dziennik korespondencyjny projekt: „Stworzenie systemu prognozowania rozwoju przestępczości jako elementu budowania strategii bezpieczeństwa i porządku publicznego”, NR DOB-BIO7/05/02/2015.

Dziennik korespondencyjny projekt: „ Wirtualny system doskonalenia taktyki działań interwencyjnych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i treningu strzeleckiego.”, NR DOB-BIO7/19/01/2015

Dziennik korespondencyjny projekt: „ Budowa systemu informacyjnego wspierającego komunikację w Policji i innych służbach podlegających MSWiA  w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego”, NR DOB-BIO7/03/01/2015.

Dziennik korespondencyjny projekt: „Utworzenie klasyfikacji pojazdów w zależności od przeznaczenia oraz standaryzacja konsoli centralnej pojazdów w zakresie rozmieszczenia i montażu systemów teleinformatycznych oraz urządzeń sterowania sygnałami specjalnego przeznaczenia”,  NR DOB-BIO7/04/02/2015.

Dziennik korespondencyjny projekt: „Opracowanie systemu wspomagania badań psychologicznych kierowców  dla Policji”,  NR DOB-BIO7/20/01/2015 

Dziennik korespondencyjny projekt:  „Kołowy Autonomiczny Namierzacz i Analizator „KANIA” NR DOB-BIO7/21/01/2015.

Dziennik korespondencyjny projekt: „Integrator Sygnałów Wizyjnych (ISW)”, NR DOB-BIO7/05/02/2015.

Dziennik korespondencyjny projekt: „Oznakowanie eksperymentalne dróg w aspekcie zachowań uczestników ruchu”.

 

REKTORAT

Dzienniki korespondencyjne

Dzienniki faksów

Dziennik podawczy

Książki doręczeń przesyłek miejscowych i zamiejscowych

Książki odpraw służbowych

Książki nadzoru służbowego

Książki ewidencji i rozliczania ponadnormatywnego czasu służby / pracy

Ewidencja wyjść w godzinach służbowych

Ewidencja obecności

Dzienniki raportów

Ewidencje aktów prawnych Komendanta-Rektora WSPol

Rejestr dzienników i książek prowadzonych w Rektoracie

Ewidencja Uchwał Senatu

Ewidencja Uchwał Kolegium Uczelni

Ewidencja pomocnicza pieczęci i stempli

Rejestr uczelnianych organizacji studenckich

Rejestr pełnomocnictw/upoważnień udzielonych przez Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie lub osób zastępujących podczas nieobecności

Rejestr zastępstw policjantów przebywających na zwolnieniach lekarskich

Rejestr przyjęć interesantów Komendanta-Rektora WSPol w ramach skarg i wniosków

Rejestr kontroli prowadzonych w WSPol

Rejestr skarg, wniosków i petycji

Ewidencja materiałów promocyjnych WSPol

Ewidencja wydawanych krajowych delegacji służbowych

Rejestr dokumentacji niearchiwalnej kat. „B” oznaczonej symbolem „BC” przeznaczonej do zniszczenia w Rektoracie

 

 

DZIAŁ OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH i KONTROLI

Dziennik korespondencyjny

Dziennik podawczy – korespondencja wewnętrzna skierowana do pracowników DOIN i K

Dziennik stanowiska komputerowego

Dziennik ewidencji kart zbliżeniowych (raporty, podania, wnioski)

Ewidencja obecności policjantów i pracowników DOIN i K

Ewidencja wyjść w godzinach pracy

Ewidencja protokołów kontroli

Ewidencja postępowań wyjaśniających/szkodowych

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

Książka ewidencji pieczęci służbowych i stempli

Książka odpraw i narad służbowych

Rejestr akt brakowanych kategorii BC

Rejestr teczek dokumentów dzienników i książek ewidencyjnych (sekretariat)

Rejestr prowadzonych czynności wyjaśniających

Rejestr prowadzonych postępowań dyscyplinarnych

Rejestr akt postępowań sprawdzających

 

DZIAŁ KADR

Dziennik korespondencyjny

Skorowidz do dziennika korespondencyjnego

Książka doręczeń przesyłek

Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych, teczek dokumentów

Pomocnicze rejestry zagadnień ( rejestr zaświadczeń, rejestr pieczęci, rejestr umów zleceń i o dzieło)

Rejestr wystawionych skierowań na badania profilaktyczne

Rejestr wystawionych skierowań na badania do celów sanitarno- epidemiologicznych

Rejestr wystawionych skierowań na szczepienia ochronne

Rejestr skierowań na badania kierowców

Rejestr faktur

Dokumentacja dot. turnusów antystresowych

Wykaz wniosków dot. refundacji kosztów zakupu  okularów do pracy przy monitorze ekranowym.

Rejestr osób wyznaczonych do przeprowadzania szczepień ochronnych w związku z ekspozycją zawodową.

 

ZESPÓŁ DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Dziennik korespondencyjny

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

Rejestr wypadków

Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia

 

ZESPÓŁ DS. PRAWNYCH

Dziennik korespondencyjny

 

JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DS. AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Dziennik korespondencyjny

 

BIBLIOTEKA

Księgi inwentarzowe:

broszur; skryptów; przepisów resortowych; ubytków (zastrzeżone) – Dział Zbiorów Niejawnych

broszur; skryptów; książek; podręczników; czasopism; archiwum; zbiorów audiowizualnych; map; prac dyplomowych

Rejestry: 

dzienników (rejestr ewidencji prowadzonych w Bibliotece)

przybytków: czasopism; wydawnictw zwartych, ciągłych i zbiorów specjalnych (zakupy); wydawnictw zwartych, ciągłych i zbiorów specjalnych (wpływy z innych źródeł); prac dyplomowych

ubytków: broszur; skryptów; książek; podręczników; czasopism; archiwum; zbiorów audiowizualnych i map

skontrów

wypożyczeń międzybibliotecznych

akt brakowanych kategorii BC

książek wydania dokumentacji niejawnej

wystawionych protokołów szkód

przeprowadzonych skontrów

wezwań do zapłaty za niezwrócone materiały biblioteczne

Dzienniki:

statystyczne odwiedzin i wypożyczeń

ewidencji wyjść

korespondencyjny

ewidencji wejść osób nieupoważnionych do pomieszczeń Działu Zbiorów Niejawnych

Zeszyty:

przekazań czasopism do poszczególnych komórek i jednostek WSPol

przekazań rachunków do Wydziału Finansów WSPol

Książki:

nadzoru służbowego

odpraw i narad służbowych

doręczeń przesyłek miejscowych

Księga finansowa

Księga ewidencji umów

 

INSTYTUT KSZTAŁCENIA KADR

Dziennik korespondencyjny

Dziennik raportów

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

Książka odpraw i narad  służbowych

Ewidencja wyjść w godzinach służbowych

Ewidencja ponadwymiarowego czasu służby

Rejestr zastępstw policjantów przebywających na zwolnieniach lekarskich

Ewidencja wyjść w godzinach służbowych oraz realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Książka nadzoru służbowego

Rejestr teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych prowadzonych w IKK

 

ZAKŁAD EDUKACJI JĘZYKOWEJ

Książka nadzoru służbowego

Książki ewidencji i rozliczania ponadnormatywnego czasu służby funkcjonariuszy

Ewidencja wyjść w godzinach służbowych oraz realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Ewidencja obecności

Dziennik korespondencyjny

Książka odpraw i narad  służbowych

Rejestr zastępstw policjantów przebywających na zwolnieniach lekarskich

Ewidencja tłumaczeń

 

ZAKŁAD WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Dziennik korespondencyjny

Dziennik raportów

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

Książka odpraw i narad  służbowych

Ewidencja wyjść w godzinach służbowych

Ewidencja ponadwymiarowego czasu służby

Rejestr zastępstw policjantów przebywających na zwolnieniach lekarskich

Ewidencja wyjść w godzinach służbowych oraz realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Książka nadzoru służbowego

Rejestr teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych prowadzonych w ZWF

 

DZIAŁ ORGANIZACJI SZKOLENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Rejestr teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych

Dziennik korespondencyjny

Rejestr korespondencji faksowej

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

Książka odpraw i narad służbowych

Książka nadzoru służbowego

Elektroniczna ewidencja prowadzonych szkoleń zawodowych i doskonalenia zawodowego

Elektroniczna ewidencja wykładowców stowarzyszonych

Rejestr raportów studentów i słuchaczy (policjantów)

Rejestr wydawanych świadectw, zaświadczeń i duplikatów

Rejestr pieczęci

Rejestr umów o dzieło

Rejestr rachunków do umów zlecenia/o dzieło

SWOP.CRDK-II 

Miesięczna karta czasu służby/pracy

Karty ewidencji czasu pracy pracowników cywilnych

Ewidencja wyjść  w godzinach służbowych oraz realizacji projektów finansowych ze źródeł zewnętrznych (funkcjonariusze)

Ewidencja wyjść  w godzinach pracy ( pracownicy cywilni)

Rejestr zastępstw policjantów przebywających na zwolnieniach lekarskich

 

DZIAŁ DOWODZENIA

Dziennik korespondencyjny

Książka doręczeń

Książka odpraw i narad  służbowych

Rejestr dowodów materiałowych

Dziennik podawczy (raporty)

Ewidencja wyjść w godzinach służbowych

Dziennik podawczy

Dziennik korespondencji faksowej

Rejestr zastępstw policjantów przebywających na zwolnieniach lekarskich

Książka ewidencji kluczy

Książka przebiegu służby dyżurnego WSPol

Książka wydawania broni

Rejestr wydawania sprzętu służbowego

Książka depozytu broni osobistej z innych jednostek Policji

Książka depozytu broni służb mundurowych w tym zagranicznych

Książka depozytu broni policjantów pełniących służbę w WSPol w Szczytnie

Książka przebiegu służby w akademiku

Książka przebiegu służby biura przepustek

Rejestr wydawanych przepustek

Książka wydarzeń ( starszy portier w akademiku)

Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu

Raport stanu osobowego WSPol

 

SEKRETARIAT KANCLERZA

Dziennik korespondencyjny (Kanclerza)

Dziennik raportów (Kanclerza)

Książka doręczeń (Kanclerza)

Dziennik korespondencyjny (Prorektora ds. studiów)

Dziennik raportów( Prorektora ds. studiów)

Książka doręczeń( Prorektora ds. studiów)

Rejestr wniosków w sprawie pomocy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników cywilnych

Rejestr wniosków w sprawie pomocy z funduszu socjalnego emerytów, rencistów Policji oraz ich rodzin

Ewidencja wyjść w godzinach służbowych kierowników (stanowiska policyjne)

Ewidencja wyjść w godzinach służbowych kierowników (stanowiska cywilne)

Rejestr teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencji

 

KWESTURA

Dziennik główny (rejestr dzienników i książek prowadzonych w Kwesturze)

Książka odpraw i narad służbowych

Książka nadzoru służbowego

Książka kontroli   

Dzienniki korespondencyjne (kwestury i kwestora)

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

Dziennik podawczy

Dziennik korespondencyjny PIT

Rejestr zaświadczeń ZUS Rp-7

Rejestr zaświadczeń

Książki druków ścisłego zarachowania

Rejestr protokołów przyjęcia i ocechowania druków

Dziennik korespondencji faksowej

Książka ewidencji wyjść w godzinach służbowych oraz realizacji projektów finansowanych ze źródeł zagranicznych

Rejestr oświadczeń dotyczących stosowania kosztów autorskich

Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Ewidencja niskocennych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Rejestr likwidacji środków trwałych

Rejestr likwidacji niskocennych środków trwałych

Rejestr zmiany miejsca użytkowania środków trwałych

Rejestr zmiany miejsca użytkowania niskocennych środków trwałych

Rejestr VAT (wersja elektroniczna)

Rejestr not odsetkowych

Rejestr not odsetkowych –Dom Studencki

Rejestr not korygujących

Rejestr wezwań do zapłaty

Rejestr poleceń księgowania

Rejestr list płac

Rejestr sprzedaży VAT

Rejestr raportów w sprawie zapomóg funkcjonariuszy z budżetu WSPol

Rejestr protokołów szkód

Rejestr protokołów szkód- Dom Studencki

 

DZIAŁ ŁĄCZNOŚCI i OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ

Dziennik korespondencyjny

Książka doręczeń miejscowych

Książka odpraw i narad służbowych

Książka nadzoru służbowego

Ewidencja wyjść w godzinach służbowych

Książka ewidencji i rozliczania ponadnormatywnego czasu służby

Rejestr zastępstw policjantów przebywających na zwolnieniach lekarskich

Elektroniczna ewidencja zgłoszeń o uszkodzeniach sprzętu teleinformatycznego

Rejestr teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych

Rejestr protokołów szkody

Rejestr zamówień na dostawy i usługi

Rejestr faktur

Rejestr umów

Rejestr protokołów

Ewidencja główna sprzętu, wyposażenia i materiałów WSPol

 

DZIAŁ WYDAWNICTW i POLIGRAFII

Dziennik korespondencyjny

Rejestr teczek dzienników i książek ewidencyjnych

Rejestr akt brakowania kat. BC

Rejestr umów wydawniczych

Rejestr kart ewidencyjnych publikacji

Rejestr umów o współpracy handlowej

Rejestr wydawanych publikacji

Rejestr umów na zlecenie

Rejestr rachunków

Rejestr rachunków (usługi)

Rejestr kart materiałowych

Rejestr kart materiałowych WSPol – materiałów na drukarnię

Rejestr wykonywanych usług introligatorskich i ksero

Rejestr zastępstw policjantów przebywających na zwolnieniach lekarskich

Książka ewidencji i rozliczania ponadnormatywnego czasu służby/pracy

Książka nadzoru służbowego

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

Książka odpraw i narad służbowych

Księga budżetowa

Książka zamówień

Książka kontroli

Ewidencja rozdzielnika odbiorców publikacji

Ewidencja wyjść w godzinach służbowych oraz realizacji projektów finansowych ze źródeł zewnętrznych

 

SEKCJA ZAOPATRZENIA I TRANSPORTU

Dziennik Korespondencyjny

Dziennik raportów i pism wewnętrznych

Dziennik faktur

Dziennik korespondencji faksowej

Książka ewidencji i rozliczania ponadnormatywnego czasu służby

Rejestr upoważnień

Rejestr zamówień

Rejestr wniosków zakupów poza ustawą

Rejestr upoważnień do kasy fiskalnej

Rejestr notatek służbowych dotyczących zakupów

Rejestr umów

Książka doręczeń miejscowych

Książka odpraw i narad służbowych

Rejestr teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych

Ewidencja środków trwałych

Rejestr protokołów szkody

Rejestr dokumentów materiałowych

Ewidencja główna sprzętu, wyposażenia i materiałów WSPol

Rejestr wydatków(faktury)

Ewidencja nabycia towarów i usług VAT

Książka nadzoru.

Ewidencja wyjść w godzinach służbowych.

Książka dyspozytora

Książka budżetowa

Ewidencja środków trwałych

Ewidencja niskocennych środków trwałych

Rejestr not wewnętrznych

Rejestr protokołów wybrakowania

Rejestr protokołów fizycznej likwidacji środków trwałych i niskocennych środków trwałych

Rejestr decyzji o wycofaniu z użytkowania

Książka odpraw do służb konwojowych

Rejestr protokołów oceny przydatności

Książka ewidencji pieczęci i stempli

Ewidencja referentek

Rejestr wniosków w sprawie pomocy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Rejestr urządzeń podlegających badaniom dozoru Technicznego(UDT)

Rejestr wniosków w sprawie pomocy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych  pracowników cywilnych

Rejestr wniosków w sprawie pomocy z funduszu socjalnego emerytów policyjnych

Ewidencja wyjść w godzinach służbowych naczelników/kierowników służb logistycznych

 

SEKCJA DS. INWESTYCJI I REMONTÓW

Dziennik korespondencyjny

Dziennik raportów

Dziennik faktur

Dziennik korespondencji faksowej

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

Ewidencja wyjść w godzinach służbowych

Ewidencja środków trwałych

Rejestr urządzeń podlegających badaniom Dozoru Technicznego (UDT)

Rejestr umów

Książki obiektów budowlanych

Książka odpraw i narad służbowych

 

SEKCJA ŻYWNOŚCIOWA

Dziennik korespondencyjny

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

Książka odpraw i narad służbowych

Książka kontroli

Książka ewidencji i rozliczania ponadnormatywnego czasu pracy

Ewidencja wyjść w godzinach służbowych

Rejestr akt brakowanych kat. BC.

 

SEKCJA DS. KWATERMISTRZOWSKICH

Dziennik korespondencyjny

Dziennik korespondencji faksowej

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

Książka odpraw i narad służbowych

Książka ewidencji i rozliczenia ponadnormatywnego czasu pracy

Ewidencja wyjść w godzinach służbowych

Rejestry sprzedaży VAT

Rejestr preliminarzy

Ewidencja zapotrzebowań na zakwaterowanie i wyżywienie

Zeszyt ewidencji rzeczy zagubionych

 

ZESPÓŁ DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dziennik korespondencyjny

Rejestr udzielonych zamówień publicznych

Rejestr zamówień udzielonych na podstawie wyłączeń obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych innych niż określonych w art. 4 pkt 8 tej ustawy

Rejestr zakupów do 30 000 euro (netto)

Rejestr umów

Rejestr decyzji o powołaniu komisji przetargowych

Książka doręczeń przesyłek

Ewidencja wyjść w godzinach służbowych

Książka odpraw i narad służbowych

Książka kontroli

  
 

 

Metryczka

Data publikacji : 02.01.2015
Data modyfikacji : 16.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Nowak
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Nowak Rektorat
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Monika Hejduk
do góry