Dostęp do zasobów archiwalnych - Archiwa WSPol. - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwa WSPol.

Strona znajduje się w archiwum.

Dostęp do zasobów archiwalnych

 

BIP – BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Archiwum WSPol.

Dostęp do zasobów archiwalnych

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest głównym ośrodkiem edukacyjnym i naukowo-badawczym Policji kształcąca  na potrzeby bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

Zgromadzoną w Archiwum WSPol. dokumentację udostępnia się do celów:

- służbowych uprawnionym podmiotom,

- naukowo-badawczych, publicystycznych i innych.

 

Akta udostępnia się na podstawie pisemnego WNIOSKU podmiotu zainteresowanego:

  1. imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, nr telefonu oraz adres do korespondencji,
  2. nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  3. wskazanie materiałów lub szczegółowe określenie tematu, którego one dotyczą,
  4. określenie celu i proponowany sposób wykorzystania udostępnionych materiałów, w przypadku udostępniania do celów służbowych zaświadczenie z uczelni.

 

Szczegółowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zawarte są w:

  1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach(D.U. Nr 38, poz. 173).
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (D.U. Nr 107, poz.679).
  3. Zarządzenie nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacja niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych (Dz.Urz. MSWiA Nr 9 , poz.42).
  4. Zarządzenie nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 16, poz. 95)

 

Metryczka

Data publikacji 30.03.2008
Data modyfikacji 28.10.2013
Podmiot udostępniający informację:
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Augustyniak
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Anielski Rektorat WSPol.
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Myszko
do góry